Tietosuojaseloste


1 Rekisterinpitäjä

Elohuvilat oy

Viitakyläntie 47, 61820 Kainasto


2 Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Markus Eloranta

Sähköposti: elohuvilat.markus@gmail.com

Puhelin: 040 8279580


3 Rekisterin nimi

Elohuvilat oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri


4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Elohuvilat oy:n ja rekisteröidyn henkilön välinen asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakaspalvelu, tuotteisiin ja palveluihin sekä niiden kehittämiseen liittyvä viestintä sekä tuotteiden ja palveluiden myynti ja markkinointi.


5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavia tietoja:

nimi, organisaatio, asema, tehtävänimike, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot;

tiedot tilatuista tuotteista tai palveluista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen, laskutukseen, myyntiin, markkinointiin tai tilattuihin tuotteisiin tai palveluihin liittyvät tiedot tai muistiinpanot;


6 Henkilötietojen säilytysaika

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakas- ja markkinarekisterissä kunnes rekisteröidyn ja yrityksen välisen suhteen voidaan katsoa päättyneen. Suhteen katsotaan päättyneen viimeistään, kun on kulunut 10 vuotta viimeisimmästä myynti, markkinointi, tilaus- tai palvelukontaktista rekisteröityyn tai rekisteröidyn yhteydenotosta.

Osaa tiedoista voidaan yrityksen käytäntöjen mukaan säilyttää pääsääntöä lyhyemmän aikaa. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.


7 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta muun muassa sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, asiakkaan antaman erillisen suostumuksen tai nimenomaisten säädösten perusteella.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


9 Rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetulla työntekijällä. Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa paikassa, johon on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.


10 oikeus tarkastaa tietonsa

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Elohuvilat Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksuton.


11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Elohuvilat Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.


13 Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Elohuvilat Oy:öön

Sähköpostitse: elohuvilat.markus@gmail.com, tai

Postitse: Viitakyläntie 47, 61820 Kainasto

Elohuvilat Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.